ស្គីនគ្រាប់បែកថ្មី | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Onlineស្គីនគ្រាប់បែកថ្មី | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Online

Hi, this is BroBattle, My channel is BroBattle Game. Before, they call me Battle with the word Bong in front, Bong in Khmer means Brother so I decided to name my channel BroBattle with Game behind then BroBattle Game. Haha. You can call me BroBattle, Yeah it’s my nickname as you guys known me by watching my video so just call me BroBattle and remember my channel is BroBattle Game not only BroBattle, BroBattle is just my nickname not my real name and my real name is not BroBattle, BroBattle is just my nickname. Haha.

I like playing strategy, funny, adventure games. It’s fun. Strategy games make you more active so you think about new strategy to beat the game and also learn new strategy from other. Sometimes you feel kind of lazy and strategy games will wake you up like drinking coffee. Haha. When you play online game that you can play with online player (multiplayer) you can communicate with them and when you play online with online player like that, some funny action will happen and make you feel fun and relax. When you play online with online player like that, you need to concentrate and think of the best strategy to win and sometimes troll another online player or group of online player that play in that funny strategy online game.

This is Rules of Survival PC Server. I like to play Rules of Survival because it is a fun strategy online game. In the morning I play Rules of Survival, in the afternoon I play Rules of Survival, in the evening I play Rules of Survival, at night I play Rules of Survival because Rules of Survival is my favorite survival game. My brothers play Rules of Survival, my sisters play Rules of Survival, my cousins play Rules of Survival, my daughters play Rules of Survival, my sons play Rules of Survival, my friends play Rules of Survival, my wives play Rules of Survival because Rules of Survival is their favorite survival game.

Related tag: Khmer, Cambodia, Game, Khmer Gamer, Khmer Gaming, Cambodia Gamer, Cambodia Gaming, funny, strategy, online game, comedy, troll, music, vlog, prank, BroBattle Game.

Music by Chuki Beats

Music by @ikson

– Spotify:
– Soundcloud:

Music by INOSSI:

Vlog
Troll
Prank
Music
Game
Funny
Khmer
Strategy
Cambodia
Khmer Gamer
Khmer Gaming
BroBattle Game

Nguồn: https://soctrang-online.net

Xem thêm bài viết khác: https://soctrang-online.net/tin-hot/

More Articles for You

Meeyland hướng dẫn chọn căn hộ Safira Khang Điền cho chủ sinh 1991

Các thông tin Safira Khang Điền Meeyland sẽ giúp bạn sớm hiểu hơn về dự án này. Mặt khác, hàng …

Cách truy cập Microsoft Office miễn phí khi làm việc tại nhà

Bởi vì sự xa rời xã hội buộc nhiều người phải theo dõi hoặc tham gia các lớp học trực …

5 MẸO giúp mẹ khắc phục ngực lệch, Kinh Nghiệm Tăng Nhiều Sữa Mẹ Bên Ngực Ít ✅ Nguyên Hồng Vlog 2

5 MẸO giúp mẹ khắc phục ngực lệch, Kinh Nghiệm Tăng Nhiều Sữa Mẹ Bên Ngực Ít ✅ Nguyên Hồng …

Có Chàng Trai Viết Lên Cây – Phan Mạnh Quỳnh | AUDIO LYRIC OFFICIAL

……. [OFFICIAL M/V] Sản xuất âm nhạc: NHP Entertaiment Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh Hòa âm: Hoài Sa, Phan Mạnh …

NÓI HẾT LÒNG MÌNH | LIZ KIM CƯƠNG | OFFICIAL MV

#NoiHetLongMinh #LizKimCuong #NHLM #VuongAnhTu #BProEntertaintment —————- NÓI HẾT LÒNG MÌNH Trình bày: Liz Kim Cương Sáng tác Vương Anh Tú …

Chuyện hy hữu – Cô Gái 17 Tuổi Vẫn CÒN TRINH Sinh Được 11 Đứa Con

Chuyện hy hữu – Cô Gái 17 Tuổi Vẫn CÒN TRINH Sinh Được 11 Đứa Con Kênh chuyện kinh di …